Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich

Dzwonek

Obowiązki informacyjno – promocyjne beneficjentów funduszy norweskich

Sprawdź szczegóły

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

10 stycznia 2022

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 lutego 2022

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

31 marca 2022

 • logo Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych
 • Maksymalne dofinansowanie

  2 000 000 euro

 • Wkład własny

  minimum 20%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

Szczegóły dofinansowania

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Kto może otrzymać wsparcie?

Mikro-, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:

 • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.
Kto może otrzymać wsparcie?
Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Na co możesz przeznaczyć wsparcie?

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:

 • inwestycyjne (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
  • maszyny i urządzenia
  • roboty budowlane
  • wartości niematerialne i prawne
  • dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • usługi doradcze

Partnerstwo

Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy – jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu.

 Partnerstwo

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

2 000 000 euro

Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Mikro i Małe przedsiębiorstwa*:

premia +20%

Średnie przedsiębiorstwa*:

premia +10%

Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu:

*wg Mapy pomocy regionalnej

Przykład

Mapa pomocy regionalnej dotyczy wyłącznie projektów inwestycyjnych.

Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70% dofinansowania.

Sposób obliczenia:
premia za rodzaj przedsiębiorstwa: 20% + lokalizacja projektu: 50%

Procentowy udział dofinansowania wg Mapy pomocy regionalnej

mapa pomocy regionalnej

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

 9 350 000 euro

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:

 • na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych, 
 • na inwestycje: od 30% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie przedsiębiorstwa - premia +10%),
 • na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
 • na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych,
 • na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa).

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 tysięcy euro.

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Terminy zgłoszeń

Start:

1.02.2022

Zakończenie:

31.03.2022

Dokumenty

FAQ

Rozwiązaniem jest każda innowacja wprowadzana w przedsiębiorstwie, w tym innowacja procesowa lub innowacyjna technologia, ale również takie innowacje, które nie będą ani procesem ani technologią (których nie można zakwalifikować jako proces, technologie lub produkt). Przy czym należy pamiętać, że w ramach ogłoszonego konkursu w każdym z czterech schematach grantowych określono odrębne cele do osiągniecia np. w przypadku Technologii poprawiających jakość życia zastosowanie w firmie samego innowacyjnego rozwiązania nie będzie wystarczające bo celem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Zgodnie z Kryterium oceny „Kwalifikowalność partnera” ocenie będzie podlegał m. in. fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu. Ponadto, przedmiotem oceny będzie zastosowanie przy wyborze partnera najlepszych praktyk biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, zapewniając najwyższe standardy etyczne i unikając konfliktu interesów. Zatem wybór partnera zajmującego się działalnością inną niż przedmiot projektu, może zostać uznane niespełnienie powyższych elementów kryterium.

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie, „zadania partnera w ramach projektu mogą być ograniczone do dostawy towarów, realizacji robót budowlanych lub świadczenia usług”. Jednak przy wyborze partnera oraz przy definiowaniu jego obowiązków należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Kryteriami wyboru projektów wskazanymi w Załączniku 5 do Ogłoszenia konkursu, w trakcie oceny wniosku o udzielenie wsparcia ocenie podlega również jakość partnerstwa, w tym stopień zaangażowania partnera w przygotowanie projektu, wdrażanie i wkład w osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (etap II oceny wniosku, kryterium 8, punkt 3). Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu § 6 Projekty partnerskie Wnioskodawcę i partnera projektu łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez realizację projektu, a Wnioskodawca dokonuje wyboru partnera stosując najlepsze praktyki biznesowe w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów w stosunku do poniesionych nakładów, przestrzegając najwyższych standardów etycznych i unikając konfliktu interesów. Do wyboru partnera nie mają zastosowania Wytyczne w zakresie udzielania zamówień.

Ponadto Partner powinien brać aktywny udział w fazie koncepcyjnej projektu, wspólnie z Wnioskodawcą przygotowując i uzgadniając projekt umowy partnerstwa przed złożeniem wniosku. Projekt Umowy partnerstwa podlega weryfikacji w procesie oceny wniosku o udzielenie wsparcia, a jej wzór został określony w Załączniku 6 Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje. Zatem partnerstwo polegające tylko i wyłącznie na zakupie od podmiotu norweskiego środka trwałego nie będzie uznane za partnerstwo. Odnośnie drugiego pytania, informuję, że nie zostały ustanowione ograniczenia dotyczące charakteru działalności partnera, ale należy pamiętać, że ocenie będzie podlegał fakt, czy partnera i wnioskodawcę łączy ten sam cel gospodarczy i społeczny, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie nowego produktu oraz jak zostało zauważone w pytaniu poniżej, czy działalność partnera jest zbieżna z przedmiotem projektu.

Wyżej wymienione kwestie opisane są w Instrukcji wypełniania wniosku w sekcji poświęconej Wskaźnikom. Ponadto zgodnie z wzorem umowy § 6 ust 2. do dnia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków dla projektu, Beneficjent jest zobowiązany do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego projektu, osiągnięcia celów projektu, w tym wskaźników, z zastrzeżeniem ust. 3, § 4 ust. 3 i § 17 ust. 7, oraz złożenia wniosku o płatność końcową.

Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w § 7 Ogłoszenia konkursu. Równocześnie w § 8 Ogłoszenia konkursu zamieszczono informację, że niekwalifikowane są wydatki m.in. na zakup używanych środków trwałych. Oznacza to, iż kwalifikowana jest budowa/rozbudowa/remont/adaptacja budynków/pomieszczeń niezbędnych do realizacji projektu przy użyciu nowych środków trwałych. Należy zauważyć, iż § 8 ust. 3 za niekwalifikowane uznaje nabycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości.

W Ogłoszeniu konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie wskazano wymogów dla minimalnych instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu.

W Ogłoszeniu konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” nie wskazano minimalnego wymaganego wzrostu efektywności energetycznej, koniecznego przy wnioskowaniu o dofinansowanie.

Realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w prowadzonej działalności stanowi pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną i jest udzielana zgodnie z art. 38 rozporządzenia 651/2014;

Dokumentacja nie określa dokładnego okresu potrzebnego na proces oceny, bowiem jest to uzależnione od liczby złożonych wniosków. Przewiduje się że wyniki oceny będą opublikowane nie wcześniej niż w III kwartale 2022 r.

Nie. Wnioskodawca (beneficjent) przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z regulacjami (w szczególności zgodnie z art. 8.15) oraz Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych na lata 2014 - 2020.

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia konkursu Programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” § 11. Intensywność pomocy, maksymalna intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe wynosi:

 • 35% wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
 • 45% wydatków kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Ww. dokumentacja konkursu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” nie wskazuje możliwości zwiększenia dofinansowania we wskazanym przypadku.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Jak wziąć udział w konkursie o dofinansowanie?

Przygotuj dokumenty

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi konkursu i zasad przydzielania dofinansowania.

Wypełnij wniosek

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator Wniosków aktywny od 7 stycznia 2020).

Ocena projektu

Poczekaj na ocenę projektu.

Podpisz umowę

Podpisz umowę (wzór umowy i załączniki).

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań Grudzień 2021

Zobacz
Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Poradnik

Dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz sprzedaż towarów z elementami cyfrowymi – nowe zasady dla przedsiębiorców

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II. Żywność wysokiej jakości. Broszura

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Starsze wersje dokumentów

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o udzielenie wsparcia

Zobacz, jak wypełnić wniosek i jakie dokumenty załączyć do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Dodatkowe dokumenty

Materiały pomocnicze

Starsze wersje dokumentów

Sukcesy beneficjentów