Pomiń nawigację

Ochrona własności przemysłowej

Dzwonek

Specustawa funduszowa - większa elastyczność w konkursach w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona właśności przemysłowej

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Uzyskanie praw patentowych lub ochrona praw do produktu na rynku zagranicznym

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

31 stycznia 2019

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

4 marca 2019

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

14 czerwca 2019

 • Wartość projektu (koszty kwalifikowane)

  od 10 000 zł do 1 000 000 zł

 • Wkład własny

  minimum 50%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu Ochrona własności przemysłowej jest sfinansowanie w Twojej firmie ochrony praw do: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na pomoc rzecznika patentowego w uzyskaniu praw ochronnych, w tym:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do otrzymania ochrony (patentu itp.),
 • reprezentację przed organem ochrony,
 • prowadzenie postępowania dotyczącego ochrony praw firmy,
 • pomoc w obronie posiadanych praw do wzorów i patentów,

 

Na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo związane z uzyskaniem lub obroną praw ochronnych.

Na usługi doradcze dotyczące komercjalizacji przedmiotu ochrony.

Więcej informacji w Dokumentach:

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania, Kryteria wyboru projektów i Regulamin konkursu

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • mają siedzibę lub oddział na terenie Polski,
 • nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (sprawdź definicję).

Więcej informacji w Dokumentach

Kryteria wyboru projektów

Ile możesz otrzymać?

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie

1 000 000

Wsparcie wyniesie do 50% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 50% całkowitego kosztu projektu

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Pula środków w konkursie:

- na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 877 000 zł
- w pozostałych województwach: 4 123 000 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Rezultat należy rozumieć jako bezpośrednie (dotyczące wnioskodawcy) oraz natychmiastowe (mierzone po zakończeniu realizacji projektu lub jego części) efekty wynikające z dostarczenia produktu. Rezultat informuje o zmianach, jakie nastąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu. Niektóre wskaźniki rezultatu mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu (np. liczba dokonanych zgłoszeń patentowych). Nazwy wskaźników zostaną automatycznie uzupełnione przez Generator Wniosków. Wnioskodawca nie ma możliwości dodawania własnych wskaźników. Wnioskodawca powinien jedynie podać wartość docelową, rok osiągnięcia wartości docelowej, a także opisać metodologię jego wyliczenia oraz sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości docelowych tego wskaźnika. Rok osiągnięcia wartości docelowej to rok, w którym dokonane zostanie zgłoszenie przewidziane w projekcie (dla typu projektu: „Uzyskanie ochrony własności przemysłowej”) albo rok, w którym planowane jest zakończenie projektu (dla typu projektu: „Realizacja ochrony własności przemysłowej”). Pozostałe informacje tj. jednostka miary, rok bazowy oraz wartość bazowa właściwe dla danego projektu będą generowane automatycznie. Za rok bazowy przyjęty zostanie rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie.

Dla dodatkowych działań promocyjnych określonych w pkt. II.5. Branżowego programu promocji, należy wskazać rynek perspektywiczny. Jeśli dla projektu zostanie określony więcej niż jeden rynek perspektywiczny, należy wpisać ten, na którym będzie realizowana najistotniejsza część projektu tzn. będzie na nim realizowane najwięcej działań promocyjnych. Jednocześnie w opisie tego zadania w zakresie rzeczowym w części XI wniosku należy wskazać, w jakim języku materiały zostaną
przygotowane i na jakim rynku będą wykorzystane w związku z udziałem w targach czy misjach wyjazdowych.

Pole "Przewagi konkurencyjne produktu będącego przedmiotem eksportu względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym" należy do tej części wniosku, w której należy opisać markę produktową i produkty wnioskodawcy będące przedmiotem eksportu, w związku z którymi będą prowadzone działania promocyjne/wydarzenia branżowe zaplanowane w projekcie. W związku z powyższym, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, w tym polu dla każdego produktu należy scharakteryzować rynek międzynarodowy branży związanej z tym produktem (dane dotyczące branży globalnie). W opisie powinny być również zawarte informacje o przewagach konkurencyjnych produktu wnioskodawcy w zakresie wskazanym w Instrukcji (tj. cechy jakościowe, orientacyjna cena lub inne cechy wyróżniające) w odniesieniu do rynków, na których są planowane działania promocyjne/wydarzenia branżowe.

PARP zadania te realizuje poprzez organizację konkursów, wybór projektów, zawieranie i rozliczanie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji działań i ich kontrolę, a także realizację projektów własnych.  Obszary wsparcia:

 • wsparcie rozwoju pracowników
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Zgodnie z dokumentacja konkursową beneficjentem (akceleratorem) jest podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy wdrożeniowej; podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiot działający na rzecz innowacyjności, w szczególności poprzez oferowanie mikro- i małym przedsiębiorcom dedykowanych programów opartych m.in. na wsparciu doradczym i mentorskim, które ze względu na indywidualny charakter mają na celu przyspieszenie procesu stworzenia
produktu (w tym usługi) i ich komercjalizacji. Zakres ten musi być spełniony na dzień składania wniosku. Wnioskodawca opisuje we wniosku potencjał i przygotowanie do realizacji projektu grantowego, oraz oświadcza, iż zapoznał się z zasadami realizacji projektu grantowego. Potencjał wnioskodawcy do realizacji projektu grantowego może być wykazany również poprzez doświadczenie w realizacji projektów tożsamych z projektami grantowymi. Za projekt tożsamy z projektem grantowym uznawane są wszelkie projekty finansowane ze środków publicznych, w których dany podmiot przekazywał wsparcie finansowe Odbiorcom ostatecznym. Procedury dotyczące realizacji ww. zadań, stanowią dokumenty niezbędne do zawarcia umowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 opracowane przez Wnioskodawcę procedury dotyczące realizacji projektu grantowego podlegają zatwierdzeniu przez PARP. W ramach potencjału kadrowego oceniany jest skład zespołu zarządzającego odpowiedzialnego za koordynację działań przewidzianych w projekcie, jego 0 - 2 1 8 prawidłową i terminową realizację, w tym rozliczanie, udzielanie pomocy publicznej, prawidłową i terminową realizację projektu oraz przeprowadzanie procedur niezbędnych do realizacji zadań na rzecz przedsiębiorstw objętych programem akceleracji. Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie opisu doświadczenia zawodowego i wykształcenia członków zespołu zarządzającego zawartego we wniosku o dofinansowanie. Żeby kryterium mogło zostać uznane za spełnione skład zespołu zarządzającego musi być kompletny i uwiarygadniać prawidłową realizację programu akceleracyjnego. Przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, zespół musi być gotowy do realizacji swoich zadań od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. W skład zespołu zarządzającego powinny wchodzić osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do pełnienia następujących funkcji w projekcie: - kierownika projektu, - specjalisty ds. rozliczania projektów wspartych ze środków unijnych, - specjalisty ds. promocji i marketingu, - specjalisty ds. pomocy publicznej, - specjalisty ds. procedur zakupowych, - specjalisty ds. monitorowania i sprawozdawczości. Natomiast odnośnie wkładu własnego w ramach kryterium, ocenie podlega potencjał Odbiorców technologii (dużych lub średnich przedsiębiorstw) do współpracy w ramach programu akceleracyjnego. Na podstawie zawartego we wniosku o dofinansowanie opisu każdego Odbiorcy technologii ocenie podlega, czy koncepcja ich udziału w projekcie jest spójna, logiczna i gwarantuje niezakłóconą współpracę Odbiorców technologii ze wspieranymi startupami. Ocenie podlegać będzie w szczególności:

 • wskazana wielkość przedsiębiorstw będących Odbiorcami technologii,
 • obszar zainteresowania branżowego,
 • wnoszone zasoby kadrowe,
 • wnoszone zasoby techniczne,
 • strukturę podejmowania decyzji w ramach programu akceleracji,
 • procedury związane ze współpracą ze startupami,
 • dotychczasową historie współpracy ze startupami. Potwierdzeniem nawiązania współpracy z danym Odbiorcą technologii jest podpisany przez niego list intencyjny, czyli za podpisany list intencyjny rozumie się podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Odbiorcy technologii dokument, w którym dany podmiot wyraża wolę uczestnictwa w projekcie jako Odbiorca technologii oraz deklaruje kwotę wkładu pieniężnego, który zamierza wnieść w funkcjonowanie projektu. Kwota wkładu prywatnego pochodzącego od co najmniej jednego odbiorcy technologii na pokrycie kosztów określonych w ust. 5 pkt 2 wynosi minimum równowartość kwoty dofinansowania tych kosztów czyli, realizacji programu akceleracyjnego, tj. koszty operacyjne
  akceleratora, przeznaczone w szczególności na: koszty bezpośrednie wynagrodzeń zespołu projektowego i koszty pośrednie rozliczane według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z wynagrodzeniem zespołu projektowego. 

Lider partnerstwa (Animator platformy) obowiązkowo świadczy usługi inkubacyjne dla startupów, co nierozerwalnie wiąże się z koniecznością posiadania zasobów technicznych wymaganych przy świadczeniu tego typu usług. Zgodnie z kryterium wyboru projektów nr 3 „Zasoby i potencjał Wnioskodawcy do inkubacji przedsiębiorstw typu startup”, punkt 2 „Zasoby techniczne Wnioskodawcy, niezbędne do realizacji projektu”, Wnioskodawca powinien:

 • dysponować odpowiednią przestrzenią biurową dla inkubowanych przedsiębiorstw;
 • dysponować infrastrukturą niezbędną do świadczenia usług podstawowych i
  specjalistycznych na rzecz inkubowanych startupów;
 • realizować usługi podstawowe i specjalistyczne zgodnie z określonym standardem
  świadczenia usług, zapewniającym wysoką jakość.”

W związku z powyższym Animator powinien dysponować infrastrukturą techniczną niezbędną do świadczenia usług przedsiębiorstwom typu startup. 

Animator platformy jak i jego partnerzy, jako beneficjenci projektu, ponoszą wydatki kwalifikowane w ramach katalogu przedstawionego w §5 Regulaminu Konkursu. Umowa pomiędzy Animatorem, a partnerami określa poszczególne zadania w projekcie zgodnie z posiadanymi zasobami partnera. Wniosek o dofinansowanie zawiera załącznik nr 2 Rozszerzony plan finansowy projektu, w którym szczegółowo winny być określone wydatki kwalifikowane ponoszone przez Animatora platformy jak i
partnerów w odniesieniu do zadań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca (a także każdy z Partnerów) dysponujący zasobami niezbędnymi do realizacji projektu powinien wykorzystać je do realizacji projektu, w szczególności świadczenia usług podstawowych lub specjalistycznych dla startupów. Dopiero w przypadku gdy partnerowi brakuje zasobów lub występuje konieczność poszerzenia posiadanych, istnieje możliwość dofinansowania takich działań
poprzez zakup od podmiotów zewnętrznych.

Obligatoryjnymi wskaźnikami rezultatu są:

 1.  Liczba technologii Przemysłu 4.0 wykorzystana w projekcie Wnioskodawca jest zobowiązany do określenia wartości docelowej wskaźnika, a także do opisania metodologii jego wyliczenia oraz sposobu weryfikacji osiągnięcia zaplanowanej wartości docelowej. Pozostałe informacje tj. rok bazowy, wartość bazowa oraz rok osiągnięcia wartości docelowej właściwe dla danego projektu będą generowane automatycznie. Za rok bazowy przyjęty zostanie ok, w którym składany jest wniosek o powierzenie grantu, a za rok osiągnięcia wartości docelowej przyjęty zostanie rok zakończenia realizacji projektu. Wartość bazowa będzie wynosiła „0”.
 2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych Powyższy wskaźnik zostanie automatycznie uzupełniony przez Generator Wniosków w zakresie wartości bazowej i docelowej wskaźnika, roku bazowego oraz roku osiągnięcia wartość docelowej. Za rok bazowy przyjęty zostanie rok, w którym składany jest wniosek o powierzenie grantu, a za rok osiągnięcia wartości docelowej przyjęty zostanie rok zakończenia realizacji projektu. Wartość bazowa będzie wynosiła „0”, wartość docelowa 1.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (lipiec 2022)

Zobacz
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Raport

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2022

Zobacz
Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Katalog

Katalog Laureatów XXIV Konkursu Polski Produkt Przyszłosci

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Dokumentacja

Start w konkursie

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Składanie wniosku o dofinansowanie

Sprawdź jak wypełnić wniosek i jakie dołączyć dokumenty do wniosku

Podpisywanie umowy

Bądź przygotowana(y) na podpisanie umowy, przeczytaj i wypełnij niezbędne dokumenty

Załączniki do umowy

Załączniki do umowy

Starsze wersje dokumentów

Dokumenty

Dokumentacja

Start w konkursie (2017 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Załączniki do Regulaminu Konkursu (2017 r.)

Załączniki

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (2017 r.)

Załączniki

Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie (2017 r.)

Dokumenty

Archiwum (2017r.)

Archiwum

Dokumentacja

Start w konkursie (2016 r.)

Poznaj cel i zakres konkursu oraz zasady wyboru i oceny projektów

Załączniki do Regulaminu Konkursu (2016 r.)

Załączniki

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu (2016 r.)

Załączniki

Dokumenty dotyczące umowy o dofinansowanie (2016 r.)

Dokumenty