Komunikaty

07.08.2019

Wydłużenie naboru wniosków w konkursie nr 5 w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW

Informujemy, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

  1. Regulamin konkursu nr 5 – zmiana w zakresie zapisu § 3 ust 3 polegająca na wydłużeniu okresu na składanie wniosków do dnia 31 października 2019 r. poprzez dołożenie dodatkowej rundy:

runda IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 30 sierpnia 2019 r. do 31 października 2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

  1. Ogłoszenie o konkursie – zmiana w zakresie jak wyżej.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i służą pełniejszemu wykorzystaniu alokacji przeznaczonej na konkurs.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem.