Komunikaty

19.04.2019

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Informujemy, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

  1. Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.
  2. Załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu – Prognoza finansowa projektu.

Głowna zmiana dotyczy możliwości wydłużenia okresu referencyjnego do maksymalnie 15 lat w przypadku, gdy większość kwalifikowanych wydatków będzie stanowiła koszty związane z zakupem nieruchomości oraz roboty budowlane. Wprowadzono ją zarówno w Instrukcji wypełniania wniosku jak i formularzu Prognozy finansowej projektu.

Doprecyzowano również zapisy Instrukcji poprzez przeniesienie dotychczasowych zapisów z formularza Prognozy finansowej projektu.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.

Pełna dokumentacja znajduje się pod linkiem.