Komunikaty

08.04.2020

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektu dla poddziałania Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Informujemy, że wprowadzono zmiany do wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu:

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu - konsorcjum

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu – samodzielny wnioskodawca

Zmiana dotyczy postanowienia paragrafów wzorów umów o dofinansowanie w wersji dla konsorcjum (zmiany w § 16 ust. 6 i 7) oraz samodzielnego wnioskodawcy (zmiany w § 15 ust. 5 i 6)dotyczących wykorzystania SL w procesie wdrażania projektów, w związku z wejściem w życie nowego brzmienia art. 70 ustawy wdrożeniowej.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.